نتیجه

دسته بندی : درباره کتاب و کتابخوانی

2 دقیقه مطالعه

View more
کتابخوانی در دنیای مجازی

امروزه با پیشرفت و متمدن شدن جوامع بشری و وجود کتاب‌های الکترونیکی و کتابخانه‌های مجازی برای کودکان و نوجوانان، کتاب‌های کاغذی نه‌تنها جایگاه خود را درمیان این گروه سنی از دست نداده‌اند؛